آزمایشگاه آب شهرستان چگنی و تجهیز مرکز بهداشتی درمانی شهر ستان سراب دوره افتتاح شد
آزمایشگاه آب شهرستان چگنی و تجهیز مرکز بهداشتی درمانی شهر ستان سراب دوره افتتاح شد

به گزارش گفتار ما، قدرت اله ترابی نژاد فرماندار شهرستان دوره چگنی ضمن تبریک دهه مبارک فجر در خصوص افتتاح این آزمایشگاه افزود: این آزمایشگاه با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیون ریال احداث و تجهیز شده است. وی افزود: تا کنون نمونه های آب شهرستان چگنی برای آزمایش به آزمایشگاههای شهر خرمآباد انتقال داده می […]

به گزارش گفتار ما، قدرت اله ترابی نژاد فرماندار شهرستان دوره چگنی ضمن تبریک دهه مبارک فجر در خصوص افتتاح این آزمایشگاه افزود: این آزمایشگاه با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیون ریال احداث و تجهیز شده است.
وی افزود: تا کنون نمونه های آب شهرستان چگنی برای آزمایش به آزمایشگاههای شهر خرمآباد انتقال داده می شد که با ساخت این آزمایشگاه تمام آزمایشات در این مرکز انجام می شود.
فرماندار شهرستان چگنی همچنین در خصوص تجهیز مرکز بهداشتی درمانی سراب دوره عنوانکرد: تجهیز مرکز بهداشتی درمانی شهر سراب دوره با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد ریال به بروزترین تجهیزات پزشکی و اداری برای خفرماندار دوره ترابی نژاددمت رسانی به مردم مجهز شده است.

خبرنگار: الهه احمدی سبزواری