آسفالت منطقه پاپی خالدار خرم آباد مورد توجه قرار گیرد
آسفالت منطقه پاپی خالدار خرم آباد مورد توجه قرار گیرد
منطقه پاپی خالدار خرم آباد با توجه به قیمت نجومی زمین و مسکن، هیچگونه امکاناتی نداره. چند بار هم مراجعه کردیم واسه آسفالت ولی تاکنون پیگیری نشده است؛ یعنی بعد هر بارندگی ما تا چند روز باید تو گِل و خاک رفت و آمد کنیم.

به گزارش گفتار ما ۲۴، منطقه پاپی خالدار خرم آباد با توجه به قیمت نجومی زمین و مسکن، هیچگونه امکاناتی نداره. چند بار هم مراجعه کردیم واسه آسفالت ولی تاکنون پیگیری نشده است؛ یعنی بعد هر بارندگی ما تا چند روز باید تو گِل و خاک رفت و آمد کنیم.