شهروند خبرنگار گفتار ما 24:

آسفالت منطقه پاپی خالدار خرم آباد مورد توجه قرار گیرد

منطقه پاپی خالدار خرم آباد با توجه به قیمت نجومی زمین و مسکن، هیچگونه امکاناتی نداره. چند بار هم مراجعه کردیم واسه آسفالت ولی تاکنون پیگیری نشده است؛ یعنی بعد هر بارندگی ما تا چند روز باید تو گِل و خاک رفت و آمد کنیم.

به گزارش گفتار ما ۲۴، منطقه پاپی خالدار خرم آباد با توجه به قیمت نجومی زمین و مسکن، هیچگونه امکاناتی نداره. چند بار هم مراجعه کردیم واسه آسفالت ولی تاکنون پیگیری نشده است؛ یعنی بعد هر بارندگی ما تا چند روز باید تو گِل و خاک رفت و آمد کنیم.