اتاق فکر، حلقه مفقوده توسعه استان لرستان
اتاق فکر، حلقه مفقوده توسعه استان لرستان

اتاق فکر ( Think tank ) چیست؟ تاریخچه اتاق فکر: مسئله اتاق فکر، مسئله مفاهمه های فکر است. نخستین مفاهمه فکر در سال ۱۳۱۲ به وجود آمد و در سال ۱۳۳۲ در قالب اتاق ذهن خود را نشان داد و در سال ۱۳۳۳ در منطق بنیادین فکر به کمال رسید. مفاهمه فکر دو لایه شرقی […]

اتاق فکر ( Think tank ) چیست؟

تاریخچه اتاق فکر: مسئله اتاق فکر، مسئله مفاهمه های فکر است. نخستین مفاهمه فکر در سال ۱۳۱۲ به وجود آمد و در سال ۱۳۳۲ در قالب اتاق ذهن خود را نشان داد و در سال ۱۳۳۳ در منطق بنیادین فکر به کمال رسید. مفاهمه فکر دو لایه شرقی و غرب دارد. مفاهمه شرقی شامل فارابی، ابن سینا و ملاصدرا می شود و مفاهمه غربی به دکارت ،کانت و رالز اختصاص دارد.

تاسیس اتاق فکر به شکل رسمی به نیمه های قرن بیستم برمی گردد. در سال ۱۱۴۱ و بعد از جنگ جهانی دوم،نیروی هوایی آمریکا اولین اتاق فکر رسمی را با عنوان اندیشگاه رند با هدف تدوین سیاست های نظامی تاسیس کرد. در دهه ۱۱۹۲ واژه کانون تفکر به شکل رسمی مورد استفاده قرار گرفت در دهه ۱۹۶۰ واژه کانون تفکر یا اتاق تفکر بصورت رسمی مورد توجه قرار می گیرد و هدف ایجاد ارتباط بین دانش و قدرت بوده است

اتاق های فکر چهار ویژگی عمده دارند:

۱ جمع اندیشی –۲ تولید فرآورده های فکر و انتقال به مخاطب –۳ معطوف بودن کوشش ها به مسایل روز –۴ درگیر نشدن در مسایل اجرایی و تشریفات رسمی سیاست گذاری –

در اینجا کمیت بسیار مهم بوده و از تعداد پیشنهادهای بیشتر استقبال می گردد،زیرا احتمال رسیدن به راه حل بهتر را افزایش می دهد. در این روش یک گروه۵ الی ۱۵ نفره با حضور یک رییس )البته نه از نوع روسای خودمحور( برایاداره نمودن جلسه و یک دبیر برای ثبت پیشنهادهای صورت گرفته با استفادهاز برخی ابزار و امکانات تشکیل جلسه می دهند.

دستور کار جلسه قبلا با وضوح کامل به اعضا اعلام می شود . باید مطمئن شدتمامی اعضای گروه موضوع موردنظر را درک نموده باشند. اعضا در طی جلسه به نوبت پیشنهادهای خود را اعلام و دبیر جلسه آنها را یادداشت می نماید.

روش و قواعد اتاق فکر

۱ -اظهار نظر آزاد و بی واسطه و هر چند غیرمعمول بلامانع است )از –ایده های غیرمعمول استقبال می شود(.

۲- به هیچ اندیشه ای انتقاد نمی شود )انتقاد ممنوع است(. –

۳ -حداکثر نظرات ارایه و جمع آوری می شود )تاکید بر کمیت نظرات و –ایده هاست(.

۴ -تکوین نظرات در مدت معین صورت می گیرد )ایده ها ترکیب و بهبود –پیدا می کنند(.

به نظر می رسد استراتژی اتاق فکر در مواجهه با ذهنیت های مخرب سیاست زدگی، ترجمه زدگی و عوام زدگی در مراکز دانشگاهی و پژوهشگاهی،می تواند جامعه را به سمت نوآوری و تصمیم گیری خلاق، هدایت کند.

موضع اصلی اتاق فکر دعوت به خودباوری و خودآگاهی است تا بر اساساین منطق، امکان خود اصلاحی فراهم شود. این وضع در کشور ما جدی گرفته نشده و در اغلب موارد، راهی جز کپی برداری از اندیشه ها و پندارهابرجای نگذاشته است

تعریف اتاق فکر

در ادبیات مدیریت، اتاق فکر با نام هایی از قبیل تینک تنک،اندیشگاه و فکرانبارهنیز شناخته می شود و در بین قوای سه گانه مونتسکیو، پس از قوه مقننه، مجریه وقضائیه، از اتاق فکر بعنوان قوه چهارم یاد می شود. اتاق فکر موسسه یا ساختاری تحقیقاتی است که ایده ها یا مشاوره هایی را حول مسائل سیاسی، سازمانی،تجاری، و نیز پاره ای از مسایل مرتبط با امور اجتماعی ارائه می کند و غالباً درارتباط کاری با موسسات تحقیقاتی و مراکز دانشگاهی می باشد.

 

اتاق فکر مغزی است برای اندیشیدن – ذهنی است برای پرواز کردن – فکری است برای گشودن

عمل پیش از تفکروتفکر پیش از عمل عادت ما ایرانی هاست جمع اندیشی است که باعث تولید فکر و علم می شود

استاد دالوانی: در سلسله مراتب سازمانی هیچ موقع ایده ای تولید نمی شوددادن فرصت پیشنهادواظهارنظر آزاد به همه

عدم تخریب و انتقاد از دیگران استفاده از تکنیک های (بردا سبرتینگ- بارش افکار- طوفان مغزی)اجازه به همه افراد برای ارائه ایده فکر تنها نعمتی است که افراد از آن گلایه ندارند.

جایگاه اتاق فکر در ساختارهای ارگانیک

اتفاقاتی که از اواسط قرن بیستم به بعد آغاز شد نشان می دهد نظریه سیستمی درتحلیل مسائل سازمانی و اجتماعی ناکارآمد است و باید به دنبال دانشی بود که درعین جامعیت علمی بتواند فرایند کنترل را در سازمان ها نهادینه کند. از این دانش امروزه تحت عنوان نظریه “سایبرنتیک و یا ارتباطات اجتماعی” یاد می شود.

سایبرنتیک بر آن است که در هر نظام باید یک اتاق فکر به عنوان مغز سیستم وجود داشته باشد تا بر خلاف سیستم های ساده مکانیکی و به مانند ارگانیسم انسانی، به تغییرات محیط بیرونی پاسخ دهند. تفاوت یک ارگانیسم با یک ماشین در این است که اگر در یک اتومبیل تمام نهاده ها فراهم باشد، تولید ستانده برنامه ریزی شده قطعی خواهد بود؛ اما ارگانیسم ممکن است در برابر دو نهاده کاملاْ یکسان در دو مقطع زمانی به خاطر فرمانهای مختلفی که مغزسیستم صادر می کند، دو ستانده کاملاً متفاوت تولید شود.

هدف از تاسیس اتاق فکر

اگر مدیران در گذشته صرفاً با تکیه بر دانش خود به اداره امور سازمان همت میگماشتند، اینک با بهره گیری از تفکر جمعی، ضمن شناسایی فرصتها، تهدیدها ونقاط قوت و ضعف، خطاپذیری عملکرد خود را می توانند به حداقل ممکن کاهش دهند. آنچه بنام اتاق فکر یا کانون تفکر مد نظر است با وجود نو پا بودن آن در حوزه مصداق و عمل در کشور ما، سابقه دیرینه در سنت و اقوال گذشته دارد و سند آن نیز این حدیث نبوی می باشد که اشاره دارد: یکساعت فکرکردن برتر از ۷۰ سال عبادت  است.

اتاق فکر دارای منتقدانی نیز هست؛ برخی استدلال می کنند که اتاق های فکر به دلیل وابستگی به منابع مالی بنیادهای مختلف، ممکن است که نتایج تحقیقاتشان رابه سوی منافع آن موسسات انحراف دهند، بعضی از منتقدان هم معتقدند که اتاق فکر ممکن است به چیزی مشابه ابزارهای تبلیغی تبدیل شوند که تحقیقات علمی را در خدمت تبلیغات سیاسی حمایت کنندگانشان قرار دهند.

اتاق های فکر ویژگی هایی دارند که آنها را از سایر سازمان های پژوهشی متمایز می سازند:

وظایف اتاق فکر

به طور کلی تشکیل اتاق های فکر فواید و آثار ایجابی فراوانی را در بر دارد. از حیث مدیریتی، اتاق های فکر به غنای مدیریتی و ارتقای سطح کیفی رفتار مدیران کمک شایانی نموده و باعث می شود کلیه طرح ها و برنامه های مدیران، با بررسی همه جانبه و تایید نخبگان فکری و مدیریتی،انجام گیرد.

حضور مدیران قبلی در اتاق های فکر و یا برخی اصحاب فکر و اندیشه که بعضاً ممکن است از گروه ها و جریان های دیگر نیز باشند شرایط اداره سازمان را به یک فضای مشارکتی تبدیل می نماید که در پرتو آن فضای تنش آمیز و تقابل جای خود را به فضای صمیمیت و تقارب می دهد.

تشکیل اتاق های فکر هر نوع گرایش و مواضعی را منوط به فکر و اندیشه می نماید که در این شرایط دیگر جایی برای افراط گری باقی نمی ماند؛

بنابراین خط مشی اعتدال در پرتو تشکیل اتاق های فکر تحقق خواهدیافت.

اتاق های فکر محیطی برای پرورش استعدادها و تربیت نخبگان سازمانیآینده بوده و بستر بروز و ظهور چنین نیروهایی را فراهم می سازد. شناساییو توصیف دقیق مسائل سازمان، ارزیابی نقادانه سیاست ها، برنامه ها ومسائل جاری و مسائل در شرف ظهور و ارائه دیدگاه، تبدیل ایده های کلیو پیشنهادهای خام، به سیاست ها و برنامه های قابل اجرا، بومی سازی سیاست ها به دست آمده از ترازیابی ها و مطالعات تطبیقی، فراهم آوردن زمینه برای مبادله سازنده اطلاعات و نظرات میان صاحبنظران، شناسایی وتربیت صاحب نظران در تحقیقات سیاستگذاری، ایجاد اجماع بین مجریان وانجام مطالعات آینده شناسی و آینده نگاری از سایر وظایف اتاق فکر میباشد.

اتاق فکر زیر ساختی آموزشی و پژوهشی دارد و به شکل دادن وضعی میپردازد تا در تمامی حوزه های سازمانی، کسانی که زمینه فکرسازی را دارنداز امکانات مناسب برای به ثمر رساندن افکار خویش بهره مند شوند. تئوری.) اتاق فکر، سه مولفه اصلی دارد شکل شماره ۳

شکل شماره ۳ مولفه های شکل دهنده فعالیت اتاق فکر –

ضرورت اتاق فکر از دو جهت قابل فهم است .

الف: ضرورت تاریخی که به واسطه احیای تاریخ تفکر در دوره ایران باستان،اسلامی و معاصر دانسته می شود .

ب: ضرورت ملی که حیات همه مردم ایران در گرو به وجود آمدن اتاق فکرملی است .

ضرورت فکرپژوهی و فکرشناسی

این ضرورت از سه جهت دانسته می شود :

الف: فراموشی فکر و در نتیجه به فراموشی سپرده شدن انسان خردمند؛

ب: پیچیدگی فکرشناسی، فکرستانی، فکرسازی و فکرورزی در جامعه انسانی؛

ج: پیچیدگی روابط انسانی در گفتمان های فکری و عرفی در جامعه فکری .

ادبیات اتاق فکر

فکر پژوهی ادبیات جدید و نوبنیاد در ایران است که بر سیستمی بودن ادبیات فکری تأکید می کند. برای پیدایی فکر پژوهی لازم است فرهنگ سازی صورت گیرد تا با پشتوانه تحقیقات فکری، اتاق فکر یا پژوهش های فکرخودبنیاد تأسیس شود .

ادبیات اتاق فکر با مفهوم سازی و اصطلاح سازی به وجود می آید و اگرهر یک نباشند، پدیداری ادبیات اتاق فکر خیال انگیزی بیهوده است .

شناسایی اتاق فکر

اتاق فکر مرکزی برای شناسایی فکرسازان و فکرپژوهان است.

۱- چگونه می توان برپرتوهای فکر سیطره پیدا کرد؟

۲- اتاق فکر اتاق ذهن است .

۳- اتاق فکر، اتاق پرسش های بنیادین و پاسخ های بنیادین است .

۴- اتاق فکر ما را به فکر پیوند می دهد، ولی به جای ما فکر نمی کند .

۵- اتاق فکر جایی برای ایستادن نیست و راهی برای رفتن است .

۹- اتاق فکر راهنمای فکر است .

۱- اتاق فکر اتاق مدیریت فکر است .

۳- اتاق فکر، اتاق مفهوم ستانی، مفهوم پژوهی و مفهوم سازی است .

۱- تاسیس اتاق فکر بدون پشتوانه منطق بنیادین فکر و مفاهمه فکر ممنوع است .

اتاق فکر به تناسب فعالیت ها

اتاق فکر به تناسب فعالیت ها متفاوت است. این تفاوت در سه بخش دنبال می شود :الف: اتاق فکر آکادمیک،ب: اتاق فکر خدماتی،ج: اتاق فکر با جهت گیری حکومتی .

ساختار تولید فکر

اتاق فکر ساختاری برای تولید فکر بنیادین است.در این اتاق سه عمل منطقی صورت می گیرد .

الف: کشف هسته مرکزی فکر بر اساس منطق احتمالات،

ب: درک حقیقت فکر بر پایه آثار و لوازم فکری،

ج: دریافت روشن از ساختار فرهنگی، اجتماعی و فلسفی فکر .اصول پارادایم فکر

در پارادایم فکر به اصولی باید توجه شود :

۱ -بازسازی فکرکه در خود سازی فکر ممکن می شود .

-۲ باز اندیشی فکر که در امکان مفاهمه فکر نهفته است .

-۳ فکرشناسی که مطالعه و تأمل در فضای وضعی و موقعیت وجودی فکراست .

۴  -فکر کردن در فکرهای که چگونه فکر به وجود آمده است .

۵ -گسترش و توسعه فکر در فضای وضعی حال .

عصر جدید

عصر جدید با سه مشخصه کلی مواجه است :الف: گذشته پژوهی؛ )مطالعه در سیر گذشته(ب: آینده پژوهی؛ )مطالعه در تحولات آینده(

ج: گذشته پژوهی رویدادی آینده پژوهانه است .

ویژگی اتاق فکر

اتاق فکر چند ویژگی کلی دارد :

الف: روشی بودن استراتژی اتاق فکر. روشی بودن در چگونگی فکرکردن و در جهت بهبود انتقال فکر به مخاطب است. البته این ویژگی به کمک فناوری های نوین صورت می گیرد .

ب: اعمال روش جمع اندیشانه و تجمیع دانایی های مختلف در جوانب متفاوت .

ج: بهره گیری از نیروهای متفکر، نخبه و استراتژیست به صورت هسته هایفعال فکری در جهت خلاقیت برای سیاست پژوهی و سیاست گذاری .

د: مستندسازی پژوهش ها و استفاده از آرای کارشناسان با تجربه، متفکر وروشن اندیش .

ه: دور بودن ار امور اجرایی و بوروکراتیک و ملاحظه نکردن فضای رسمیسیاست گذاری و تکیه بر فرهنگ سازی و اطلاع رسانی برای فکرسازی وانتقال فکر به دولت، حکومت و افکار عمومی .

کارکردهای اتاق فکر

اتاق فکر چند کارکرد عمده دارد :

الف: ایده سازی و نظریه پردازی در زمینه سیاست پژوهی و فرهنگ سازی فکر برای تفاهم منطقی،

ب: تصمیم سازی استراتژیک در سیاست گذاری و اعمال مدیریت علمی برپایه نواندیشی،

ج: توسعه دانش های بنیادین و فکری کشور در زمینه سیاست، حکومت، علم و فناوری،

د: ارائه استراتژی برای شکل گیری سیاست ها بر پایه حکومت و دولت درقالب تصمیم سازی استراتژیک،

ه: احیای بنیادین منطق فکر بر پایه فلسفه فکر برای تعامل با افکارحکومتی متناظر.و توسعه دانش های بنیادین و ارائه راهبردی برای شکل گیری سیاست پایه .

وظایف اتاق فکر

اتاق فکر با تحلیل داده ها برای نخبگان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و افکارعمومی تولید ایده می کند. برای رسیدن به چنین هدف بزرگی استفاده ازروش های متعدد برای ایفای وظیفه لازم است. این روش ها عبارتند از :

الف: برگزاری نشست های استراتژی کارشناسی از طریق گفتگوی استراتژیستی .

ب: نشر اندیشه های اتاق فکر برای ارتقای جامعه فکری به شکل چاپی والکترونیکی .

ج: استفاده از رسانه جمعی که از این طریق فعالیت های اتاق فکر انعکاس وسیعی می یابد .

منظور از ۶ سیگما:

به حداقل رساندن و کاهش سطح خطا و بهبود وضعیت مثلا در سال در بانک ۱۰۰ اشتباه است و ما آن رامی خواهیم به ۱ اشتباه برسانیم (بهبود سیستم ها و روش ها)

اصول شش زیگما:۱-تمرکز حقیقی بر مشتری ۲- مدیریت براساس اطلاعات و واقعیت ۳- تمرکزبر فرآیند ها(مدیریت و بهبود آنها) ۴-مدیریت پیشگیرانه ۵- همکاری نا متناهی ۶- حرکت بسوی کمال( صفرکردن خطاها) درعین حال، افزایش قدرت تحمل شکست در سازمانها(بدون فحاشی)

دغدغه اتاق فکر

تهدیدات اتاق فکر: سیاست زدگی در سازمانها- استفاده از یک مشاور برای چندین کار و حوزه- مشاوره از جنس مشاوره و خدمت و توسعه است.

مشاوران  باید مستقل از مدیر باشد –تحلیل خود را بدون  دغدغه به مدیریت ارائه دهد

مدیر خریدار تخصصی:برای راه حل مشکل از یک متخصص استفاده می شود یعنی مشکل شناسایی شده است

مدل دکتربیمار:استفاده از قدرت تشخیص مشاور برای تشخیص مشکل

مدل مشاور فرایندی: مشاور نقش تسهیل کننده را در اجرای تغییرات دارد

آقای ارگارشاین: مشاوران مدیریت باتوجه به نوع تعاملشان با کارفرمایان

مدل خریدار تخصصی

مشاوران مدیریت                         مدل دکتربیمار

مشاوره فرایندی

اتاق فکر دو دغدغه کلی دارد :

الف: دغدغه احیای فکر خود بنیاد برای ایده پژوهی و ایده سازی .

ب: دغدغه روشمند سازی فکرکاربردی جهت به وجود آوردن دانش های بنیادین .

تعامل اتاق فکر

تعامل اتاق فکر چند جانبه است : الف: تعامل ملی کانون ها برای ارتقای تفکر و توسعه ملی بر پایه دوره باستانی، اسلامی و معاصر .

ب: تعامل منطقه ای کانون ها جهت تأمین نیازهای پایاپای و درک شفاف ازفضای وضعی و موقعیت کنونی .

ج: تعامل بین المللی کانون ها برای تأمین نیازها جهت آرامش عمومی انسان .

اتاق فکرها مهم ترین ثروت ملی هر کشور هستند که با احیای منطق فکر درجامعه، امنینت ملی و توسعه ملی به وجود می آورند و جامعه را از وروددانش و تکنولوژی عرفی باز می دارند و در صدد انتقال دانش های بنیادین وتکنولوژی مادر بر می آیند .

ملاحظات اتاق فکر

برای اتاق فکر سه ملاحظه کلی وجود دارد :الف: ملاحظات اکتشافی،ب: ملاحظات خلاقیتی و تعاملی،ج: همگانی کردن فرهنگ فکر در جامعه انسانی .

مدیریت اتاق فکر

مدیریت اتاق فکر بر شانه سه محور قرار دارد :

الف:روش محور )تعلیم روش فکر کردن )

ب: ترویجی محور)ترویج مدل ها و ساخت های فکر در جامعه علمی )

ج: خدمات پژوهشی محور)استفاده عمومی از فکر در مدل های دانشی وگسترش حوزه دانش آموختگی )

انتظار دولت از اتاق فکر

دولت از کانون های تفکر سه انتظار دارد :الف: سیاست پژوهی برای نوبنیادی منطق سیاست و دولت،ب: آینده پژوهی برای جامعه سازی برتر علمی،

ج: ایده پردازی جهت ارتقای منطق فکر و تولید دانش های بنیادین و بومی سازی دانش .

تأثیراتاق فکر

اتاق فکر دو تاثیر عمده بر جای می گذارد :

الف: تأثیر در ایده سازی و ایده پروری که تا حدودی افق آینده پژوهی ممکن شود .

ب: تأثیر عملی در سیاست گذاری، تعلیم سیاست مداران، مدیران حکومتی ودر مواردی حضور در عرصه سیاست عملی .

کانون های تفکر

اتاق فکر راه ورودی به کانون های تفکر است .

اصول حاکم بر کانون ها :۱- دانش پژوهی،۲- فکرپژوهی،۳- سیاست پژوهی برای سیاستگذاری،۴- سیاست سازی برای ارتقای آموزش و پژوهش .

کانون های تفکر مرکز مطالعاتی و پژوهشی هستند که با تاملات بنیادین پژوهش های کاربردی انجام می دهند .کانون های تفکر، حلقه سیاست پژوهی برای سیاست سازی و سیاستگذاری هستند .

وظیفه اصلی کانون ها، سیاست پژوهی برای سیاستگذاری در عرصه علم،سیاست، حکومت، اجتماع، اقتصاد و حقوق است .

وظیفه دوم کانون ها بررسی برنامه ها، سیاست ها، کشف تهدیدها، فرصت هاو دریافت توانایی ها و ضعف هاست .

طراحی اندیشگاه

طراحی اندیشگاه به چند نیاز بنیادی پاسخ می دهد :

الف: تاسیس کرسی فکر در اندیشگاهها که ذهن را متوجه تولید دانش میکند .

ب: به وجود آوردن کارگاه فکر در کنار کارگاه دانش تا اهمیت فکر شناخته شود و منطق فکر عمومیت پیدا کند .

ج: احیای تجمیع اندیشه و عرضه کردن اندیشه به نخبگان متناظر و دریافت این نکته که کرسی عصاره، عصاره اتاق فکر است.

موانع اندیشیدن

برای اندیشیدن چند مانع اصلی وجود دارد :

الف: فراموشی فکر و فرهنگ فکر بر اساس فراموشی منطق فکر در جامعه علمی،

ب: حیرت زدگی نسبت به تحولات نانوتکنولوژی و عدم سیطره مفهومی برآن و سستی در مواجهه با دانش های بنیادین،

ج: ضعف فرهنگ و عدم اهتمام به خرد جمعی و باور به تجمیع دانایی برای ارتقای توانایی،

د: سستی در احیای فکر و فراموشی منطق فکر و از دستور افتادن رویکردتالاری به فکر .

ویکتورهرگو: صدای پای اندیشه ها از صدای پای قدرترین ارتش های جهان رساتراست اتاق فکر باعث همدلی و هم زبانی و اعتدال می شود.

اتاق فکر محیطی است برای پرورش استعدادهای آینده

Quilitxcircles

حلقه های کیفیت که در سازمانها شکل میگیرد

مثلا کارکنان که از کار فارغ می شوند دور هم حلقه می زنند و با هم فکر می کنندجهت بهبود کار( کبیره نگری افقی است برای فکر مثبت اما می توان با ریز نگری در کارها خود به بهبود فرآیندها به نحواحسن پرداخت)

چه باید کرد؟

برای چه باید کرد ؟ سه پاسخ وجود دارد :الف: کشف موانع فکرسازی،ب: درک راهکارهای فکرسازی و توسعه فکر،ج: ورود به عرصه دانش سازی و باور به توانایی ها .

راهکارها

در این رابطه چند راهکار ارائه می شود :الف: شناخت امکانات کشور به مثابه واقع،ب: کشف توانایی فکری جامعه علمی ،ج: آگاهی از ظرفیت ها و توانایی علمی .

راهکارهای تولید فکر چند جانبه است :

الف: راهکار فرهنگی :

-۱ به وجود آوردن نقطه مشترک مفهومی در حوزه اندیشه فرهنگی،۲- تبدیل شدن جنبش فکری به استراتژی مدیریتی اتاق فکر،

-۳ ارزش عمومی بخشیدن به حرکت فکر با فضاسازی فکری در جامعه به واسطه رسانه ها .

-۴ تفکیک قلمرو نخبگان از دانش آموختگان حوزوی و دانشگاهی .

ب: راهکارهای فکرسازی :

-۱ مفاهمه یا دانش پیشین برای به وجود آمدن دانش جدید،۲- ضرورت طبقه بندی دانش ها برای حرکت در جهان تاسیس و تولید،

۳-هماهنگ سازی روش شناسی فکری گذشته، حال و تبیین روش شناسی فکر آینده،

۴ -پدیداری فکرشناسی بنیادین در کشور بر اساس سه دوره باستانی، اسلامی،معاصر .

ج: راهکارهای مدیریتی :

۱-راهکار مدیریتی زیر ساخت راهکارهای فرهنگی و دانش سازی،۲- اصلاح بنیادین سازوکارهای آموزشی و پژوهی،۳- احیای روش تعلیم فکر و دانش به جای تعلیم فکر و دانش،۴- تفکیک حوزه های تخصصی، تحقیقاتی با تحقیقات میان رشته ای .

د: راهکارهای اجرایی :

۱-ایجاد فضای باز فکری برای احیای فکر و دانش،۲- مناظره فکری مطابق با روش علمی،۳- تلفیق پژوهشهای بنیادی و راهبردی برای استفاده عملی در حکومت،۴- طرح سازمان جامع فکری در جامعه فکری برای روش مندی کردن منطق فکر،۵- طراحی کانون های تفکر و احیای کارگاه و کرسی فکر در نظام آموزشی وپژوهشی،۹- ایجاد اندیشگاهها در کنار دانشگاهها و پژوهشگاهها و اجتناب از سیاست زدگی و دسته بندی عرفی .

* کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران

  • نویسنده : غلامرضا محمودی*