ازدحام مراجعین در بانک مهر شهرستان کوهدشت

ضروری است در چنین شرایطی ریاست بانک باجه های بیشتری را به رسیدگی پرونده‌های وام اختصاص دهد. بانک مهر ایران به دلیل پرداخت وام‌های اشتغالزایی بنیاد برکت و نهادهای دیگر از شلوغ‌ترین بانک‌های شهر کوهدشت می‌باشد، به همین دلیل نیاز است چاره ای اساسی برای حل مشکل ازدحام مراجعان اندیشیده شود.

ضروری است در چنین شرایطی ریاست بانک باجه های بیشتری را به رسیدگی پرونده‌های وام اختصاص دهد.
بانک مهر ایران به دلیل پرداخت وام‌های اشتغالزایی بنیاد برکت و نهادهای دیگر از شلوغ‌ترین بانک‌های شهر کوهدشت می‌باشد، به همین دلیل نیاز است چاره ای اساسی برای حل مشکل ازدحام مراجعان اندیشیده شود.