اعتراض اهالی منطقه گلدشت خرم آباد به عدم آسفالت کامل خیابان اصلی
اعتراض اهالی منطقه گلدشت خرم آباد به عدم آسفالت کامل خیابان اصلی
اعتراض اهالی منطقه گلدشت (حاج خدیجه و عربان) خرم آباد به عدم آسفالت کامل خیابان اصلی شهرداری منطقه ۳ خرم آباد بخشی از خیابان را آسفالت کرده و نیمه تمام رها کرده است.

به گزارش شهروند خبرنگار پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، اعتراض اهالی منطقه گلدشت (حاج خدیجه و عربان) خرم آباد به عدم آسفالت کامل خیابان اصلی
شهرداری منطقه ۳ خرم آباد بخشی از خیابان را آسفالت کرده و نیمه تمام رها کرده است.
درخواست ما آسفالت کامل خیابان است.