افت ۲ متری آبهای زیرزمینی دشت رومشکان
افت ۲ متری آبهای زیرزمینی دشت رومشکان
مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای لرستان گفت: دبی رودخانه‌های استان طی آبان ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد کاهش یافته است.

به گزارش گفتار ما ۲۴، مظفر زیودار در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: متوسط بارش‌های استان از مهر ماه تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱ بر اساس آمار سازمان هواشناسی برابر ۷۵ میلی متر بوده که نسبت به سال آبی گذشته (۲۳ میلیمتر) حدود ۲۲۶ درصد افزایش و نسبت به متوسط دوره آماری (۷۷ میلیمتر) حدود سه درصد کاهش داشته است.
وی ادامه داد: متوسط بارش در حوضه آبریز کارون بزرگ از مهرماه تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱ در این حوضه حدود ۱۲۲ میلی متر بوده که نسبت به سال آبی گذشته حدود (۷۵ میلی متر) حدود ۶۴ درصد و نسبت به مدت مشابه بلند مدت (۸۳.۵ میلی متر) ۴۷ درصد افزایش داشته است.
وی گفت: متوسط بارش در حوضه آبریز کرخه از مهرماه تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱ در این حوضه حدود ۷۱ میلی متر بوده که نسبت به سال آبی گذشته (۴۶.۵ میلی متر) حدود ۵۳ درصد و نسبت به مدت مشابه بلندمدت (۶۹.۵ میلی متر) دو درصد افزایش داشته است.