اوضاع نا بسامان معابر و عدم اولویت بندی امور در شهرداری شهر الشتر
اوضاع نا بسامان معابر و عدم اولویت بندی امور در شهرداری شهر الشتر
در مدیریت شهری شهر الشتر اولویت بندی یکی از اساسی ترین مسائلی است که مدیر بایستی به آن توجه ویژه داشته باشد و عدم توجه به آن موجب شکست و به هم ریختگی مدیریت شهری و نیز سبب عدم رضایت شهروندان خواهد شد.

به گزارش گفتار ما ۲۴، در مدیریت شهری شهر الشتر اولویت بندی یکی از اساسی ترین مسائلی است که مدیر بایستی به آن توجه ویژه داشته باشد و عدم توجه به آن موجب شکست و به هم ریختگی مدیریت شهری و نیز سبب عدم رضایت شهروندان خواهد شد.