بخش زهراکار ویسیان چگنی اینترنت ندارد
بخش زهراکار ویسیان چگنی اینترنت ندارد
روستای زهراکار بخش ویسیان اینترنت ندارد و آنتن دهی تلفن همراه مشکل است. درس خواندن دانش آموزان و دانشجویان با مشکل مواجه شده است.

روستای زهراکار بخش ویسیان اینترنت ندارد و آنتن دهی تلفن همراه مشکل است. درس خواندن دانش آموزان و دانشجویان با مشکل مواجه شده است.
بارها گفتیم ولی تا کنون کسی رسیدگی نکرده است.