برکات بزرگ انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم
برکات بزرگ انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم
برکات بزرگ انقلاب اسلامی: ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران ارتقاء سطح علم و فناوری و ایجاد زیرساخت های حیاتی و افتصادی و عمرانی تقویت حس مشارکت در مردم و ارتقاء بینش سیاسی آنها برقراری عدالت اجتماعی افزایش معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه