بشنوید: نوحه قدیمی مستان همه افتاده‌اند با صدای استاد کریمخانی
بشنوید: نوحه قدیمی مستان همه افتاده‌اند با صدای استاد کریمخانی

مستان همه افتاده و ساقی نمانده یک گل برای باغبان باقی نمانده مستان همه افتاده و ساقی نمانده ♫♪یک گل برای باغبان باقی نمانده صحرا همه گلگون شده هر بلبلی دل خون شده مظلوم حسینم دور حرم دویده ام صفا و مروه دیده ام

مستان همه افتاده و ساقی نمانده
یک گل برای باغبان باقی نمانده
مستان همه افتاده و ساقی نمانده
♫♪یک گل برای باغبان باقی نمانده

صحرا همه گلگون شده
هر بلبلی دل خون شده
مظلوم حسینم
دور حرم دویده ام
صفا و مروه دیده ام