تاثیر دسترسی آسان به مواد مخدر بر رشد آمار اعتیاد در جامعه
تاثیر دسترسی آسان به مواد مخدر بر رشد آمار اعتیاد در جامعه
مدیر کل بهزیستی لرستان عنوان کرد: مسائل اقتصادی و دسترسی آسان و راحت به مواد مخدر تاثیر بسزایی بر رشد آمار اعتیاد به مواد مخدر داشته است.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، همایون عمودی زاده در دومین جلسه کمیته هماهنگی مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادین متجاهر (ماده ۱۶) مردان و زنان لرستان، نرخ بالای مهاجرت و نبود اشتغال و اسکان در حاشیه شهرها را دلیل رشد سریع و روزافزون آمار معتادین متجاهر خواند و تصریح کرد، مسائل اقتصادی و دسترسی آسان و راحت به مواد مخدر تاثیر بسزایی بر رشد آمار اعتیاد به مواد مخدر داشته است.
مدیرکل بهزیستی بر اساس برآوردهای تقریبی، آمار معتادین متجاهر را ۱۲۰۰ نفر اعلام کرد و افزود، با توجه به اینکه اعتیاد جرم تلقی می شود هیچگاه نمی توانیم به آمار دقیقی دست پیدا کنیم.