تاکید خالی دردی از مردم لرستان دوا نمی‌کند
تاکید خالی دردی از مردم لرستان دوا نمی‌کند
نماینده سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: گفتن و تاکید خالی چه دردی از مردم لرستان دوا می‌کند! عمل کنید و ۲ هزار میلیارد تومان بودجه بخش کشاورزی لرستان را بدهید.

به گزارش گفتار ما ۲۴، یحیی ابراهیمی در دیدار مجمع نمایندگان با وزیر کشاورزی گفت: اگر قرار است مردم لرستان از محرومیت خارج شوند باید به‌ جد فعال باشید.
وی تصریح کرد: گفتن و تاکید خالی چه دردی از مردم لرستان دوا می‌کند! عمل کنید و ۲ هزار میلیارد تومان بودجه بخش کشاورزی لرستان را بدهید.