تسهیل در اعطای وام فرزندآوری بانک های پلدختر
تسهیل در اعطای وام فرزندآوری بانک های پلدختر

اینجانب همایون زاهریانی شاغل در آموزش و پرورش شهرستان پلدختر ضامن یک نفر در بانک ملت شعبه پلدختر شدم جهت وام فرزند آوری مراحل قانونی و‌ استعلام بدون مشکلی انجام شد. اسناد امضا شد، اما متاسفانه ریاست بانک در روز اخر گفتند؛ چون اینجا ضمانت داری البته وام‌ گیرنده هیچ بدهی اینجا ندارد. در بانک […]

اینجانب همایون زاهریانی شاغل در آموزش و پرورش شهرستان پلدختر
ضامن یک نفر در بانک ملت شعبه پلدختر شدم جهت وام فرزند آوری
مراحل قانونی و‌ استعلام بدون مشکلی انجام شد. اسناد امضا شد، اما متاسفانه ریاست بانک در روز اخر گفتند؛ چون اینجا ضمانت داری البته وام‌ گیرنده هیچ بدهی اینجا ندارد.
در بانک ملت شهری دیگر و شعبه ایی دیگر وامی گرفته با ضمانت شخصی دیگر که هیچ‌ ارتباطی به من ندارد و از واریز وام‌ خودداری می‌کند. با توجیه تجمیع بانکی.
این است مفهوم‌ کمک به فرزند آوری
تقاضای پیگیری از جنابعالی دارم
گنه کرد در بلخ آهنگری
به شوشتر زدند گردن مسگری

همایون زاهریانی