تکیه برسنت، نگاه به مدرنیته/ دکتر محمد جعفر ایرانی
تکیه برسنت، نگاه به مدرنیته/ دکتر محمد جعفر ایرانی

(به بهانه ی معرفی دکترعلی خاکی صدیق بعنوان وزیر علوم) در ادوار مختلف ودر سیرورت تاریخ تحول وتطول بشریت ،علم ودانش وتولید اندیشه بیشترین نقش اساسی وزیربنائی را دارد تاکید بزرگان وآموزه های دینی همواره بر مقام علم وعالم و عدم انسدادباب علمی بوده و بیشتر از پیش بدین موضوع اشاره می کند امروزه بابالا […]

ایرانی(به بهانه ی معرفی دکترعلی خاکی صدیق بعنوان وزیر علوم)

در ادوار مختلف ودر سیرورت تاریخ تحول وتطول بشریت ،علم ودانش وتولید اندیشه بیشترین نقش اساسی وزیربنائی را دارد

تاکید بزرگان وآموزه های دینی همواره بر مقام علم وعالم و عدم انسدادباب علمی بوده و بیشتر از پیش بدین موضوع اشاره می کند

امروزه بابالا رفتن سرعت توسعه علوم وسیطره ی آن بر حوزه هایی ازقبیل؛سیاست،اقتصاد،بهداشت،فرهنگ،جامعه و…توجه بسیاری از حاکمین و دولتمردان رابخودجلب نموده است.مهمتر ازهمه آنکه بسیاری از تحولات اجتماعی وجهش های سیاسی از درون وکالبدحیاتبخش دانشگاهها، درسده ی اخیرنضج گرفته است

انقلاب اسلامی مردم ایران وبسیاری از جنبشهای اجتماعی وسیاسی منطقه ودنیا باموتور محرکه ی قدرتمند دانشگاهها ومراکز علمی نقش بالنده وفزاینده ایی را إیفا نمودند

آنچه امروز برای ایران اسلامی خصوصاً پس از موفقیتهای متعدد درسیاست خارجی و دستاوردهای علمی وارتقا جایگاه علمی ایران درجهان وبومی سازی برخی علوم ومهارتهای دور از دسترس موردتوجه وعنایت است سکانداری روند روبه رشد علم وعلوم وحفظ حرمت مقام عالم وساحت دانشگاه است

نگارنده به عنوان عضوکوچکی از جامعه دانشگاهی وجنبش اصیل دانشجوئی گذشته کشوربااین مقدمه پیشنهاد دکتر علی خاکی صدیق را مدبرانه وهوشمندانه دانسته چراکه ایشان باتکیه بر سابقه واصالت خانوادگی چندده ساله و وابستگی نَسَبی به خاندان مرجع بزرگ مرحوم آیت الله روح الله کمالوند ورسیدن به مدارج عالیه ی علمی ودانشگاهی مهمترین خصائص ومنحصربفردترین شخصیت را برای خدمتگزاری مهیاساخته است

تکیه برسنت

خاستگاه تربیتی وخمیرمایه ی ایشان برمی گردد به بزرگ مردی که در قبل و أوائل شروع نهضت خمینی کبیر ره ازجایگاه فقاهت وتقوای منحصربفردی برخورداربود.چنانکه درآنزمان دو روح الله درقم شهره عام بودندیکی امام راحل حضرت آیت الله روح الله خمینی ودیگری جدبزرگوار دکترخاکی صدیق مرحوم آیت الله روح کمالوندبودند

ورابطی أمین وصدیق برای ابلاغ پیام حوزه به درباروشاه بودند خصوصاً زمانیکه به نمایندگی از طرف روحانیون قم، پیام مخالفت روحانیت با طرح انقلاب سفید را به محمدرضا شاه رساندند

نگاه به مدرنیته

صبغه ی سنتی وخانوادگی این روحانی زاده ی روشنفکر مانعی برای تعالی وتوسعه وی نشد تاجائیکه تحصیلات خود را دریکی از بهترین دانشگاههای دنیابه إتمام رسانده وبلادرنگ همچون جد مجتهدش که حوزه رابقصدخدمت عالمانه به مردم دیارش ترک نمود ومقیم خرم آباد گردید تاپایه گذار دهها طرح عام المنفع گردد،اروپا را باموقعیت هایی مناسب رها وراهی موطن خویش میشود

ثمر این هجرت دهها اثرعلمی و پرورش هزاران دانشجوی خلاق وجویای علم میشود

تسامح وتساهل دربرخورد با حوادث حاشیه ایی محیط بردانشگاه ونگاه جامع به مقوله ی رشد علمی وحمایت از آزادیهای مشروع تشکلهای دانشگاهی وبرگزاری آزادنه ی نشستهای محرک علمی،سیاسی،انتخاباتی و…بهترین شاهدمثال میباشد

رجاواثق دارم جامعه ی دانشگاهی با رای اعتماد مجلس به ایشان طعم شیرین عدالت وتوسعه را باکمترین حاشیه سازی خواهندچشید

* مدرس حقوق دانشگاه و عضو اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران (دفترتحکیم وحدت)