تلف شدن هزار تن قطعه ماهی در پران پرویز پلدختر
تلف شدن هزار تن قطعه ماهی در پران پرویز پلدختر
به دلیل خشک شدن رودخانه کشکان در پایان دست، فاجعه زیست محیطی به وقوع پیوسته و هزاران قطعه ماهی در منطقه شیر بیشه پران پرویز تلف شدند. تلف‌ شدن هزاران قطعه ماهی به‌ علت کمبود آب و کمبود اکسیژن و بوی لاشه آن‌ها تردد در مجاورت رودخانه کشکان را غیرممکن کرده‌ است.

به دلیل خشک شدن رودخانه کشکان در پایان دست، فاجعه زیست محیطی به وقوع پیوسته و هزاران قطعه ماهی در منطقه شیر بیشه پران پرویز تلف شدند.
تلف‌ شدن هزاران قطعه ماهی به‌ علت کمبود آب و کمبود اکسیژن و بوی لاشه آن‌ها تردد در مجاورت رودخانه کشکان را غیرممکن کرده‌ است.