توانمند سازی زنان به ویژه زنان بی سرپرست در دستور اداره کل امور بانوان استانداری لرستان
توانمند سازی زنان به ویژه زنان بی سرپرست در دستور اداره کل امور بانوان استانداری لرستان

به گزارش گفتار ما، لیلا سلاحورزی مدیرکل امور بانوان استانداری لرستان در دیدار بانوان استان با اشرف بروجردی معاون پژوهش گاه علوم انسانی و مطالعات انسانی کشور افزود: توانمند سازی زنان به ویژه زنان بی سرپرست در دستور کار قرار دارد و امسال نیز اقدامات مطلوبی در این راستا در سطح کشور انجام شده است. […]

به سلاحورزی لیلاگزارش گفتار ما، لیلا سلاحورزی مدیرکل امور بانوان استانداری لرستان در دیدار بانوان استان با اشرف بروجردی معاون پژوهش گاه علوم انسانی و مطالعات انسانی کشور افزود: توانمند سازی زنان به ویژه زنان بی سرپرست در دستور کار قرار دارد و امسال نیز اقدامات مطلوبی در این راستا در سطح کشور انجام شده است.
وی جمعیت زنان لرستان را ۸۷۰ هزار و ۱۲۵ نفر برشمرد و تصریح کرد :سن ازدواج زنان استان بالا رفته که این مهم باید آسیب شناسی جدی شود.
وی همچنین ادامه داد: در سال ۷۵ به ازای هر یکهزار زن باسواد استان ۱۳ نفر تحصیلات دانشگاهی داشت و در سال ۹۳ این میزان به۸۸ نفر رسیده است.