تیرهای چوبی و‌ ترانس برق روستای گردشگری دره خزینه پلدختر تعویض شود
تیرهای چوبی و‌ ترانس برق روستای گردشگری دره خزینه پلدختر تعویض شود
با توجه به فرسودگی تیرهای چوبی و تقاضای مکرر به اداره برق پلدختر در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱, برای تعویض تیرهای چوبی و فرسوده روستای گردشگری دره خزینه شهرستان پلدختر هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته و همچنین با توجه به ایراد فنی ترانس برق روستا جوابگوی ۲۰ خانوار نمی باشد و باعث آتش سوزی شده و صدمه جدی به وسایل برقی تمام اهالی روستا وارد شده، لذا خواهشمندیم که این موضوع اطلاع رسانی شود تا در این خصوص چاره اندیشی نمایند.

به گزارش شهروند خبرنگار پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، با توجه به فرسودگی تیرهای چوبی و تقاضای مکرر به اداره برق پلدختر در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱, برای تعویض تیرهای چوبی و فرسوده روستای گردشگری دره خزینه شهرستان پلدختر هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته و همچنین با توجه به ایراد فنی ترانس برق روستا جوابگوی ۲۰ خانوار نمی باشد و باعث آتش سوزی شده و صدمه جدی به وسایل برقی تمام اهالی روستا وارد شده، لذا خواهشمندیم که این موضوع اطلاع رسانی شود تا در این خصوص چاره اندیشی نمایند.