شهروند خبرنگار پایگاه خبری گفتار ما ۲۴؛

دادستان پل‌دختر بعنوان مدعی العموم برای تفکیک اسناد کوی نیکان ورود پیدا کند

سند مالکیت منازل احداثی سیل زدگان در کوی نیکان پلدختر هنوز تفکیک نشده است. سند کلی بنام راه و شهرسازی زده شده که نیازمند تفکیک است اما تاکنون اقدامی برای این کار صورت نگرفته است.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، سند مالکیت منازل احداثی سیل زدگان در کوی نیکان پلدختر هنوز تفکیک نشده است.
سند کلی بنام راه و شهرسازی زده شده که نیازمند تفکیک است اما تاکنون اقدامی برای این کار صورت نگرفته است.
راه و شهرسازی باید درخواست تفکیک را به ثبت اسناد داده و ثبت نیز نقشه های تفکیکی را به شهرداری ارسال و پس از تایید نهایی اقدام به صدور سند تفکیکی برای منازل احداثی کند.
شهرداری از مسکن شهرسازی طلبکار است ، فنی و حرفه ای نیز باید برای ثبت اراضی خریداری شده خود در این سایت درخواست تفکیک بدهد ، مالک زمین چهار هکتاری نیز ادعا دارد از مسکن شهرسازی طلب دارد و همین مسائل موجب شده است کار روی زمین بماند که انتظار می رود ، دادستان بعنوان مدعی العموم برای تفکیک اسناد کوی نیکان ورود پیدا کند.