دانشجویان درس «شناخت محیط زیست» دانشگاه لرستان از تالاب های پلدختر بازدید کردند
دانشجویان درس «شناخت محیط زیست» دانشگاه لرستان از تالاب های پلدختر بازدید کردند
بازدید علمی آموزشی دانشجویان « درس شناخت محیط زیست » دانشگاه لرستان از تالاب های پلدختر صورت گرفت.

به گزارش گفتار ما ۲۴، با همکاری اداره آموزش و مشارکت های مردمی اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پلدختر بازدید علمی آموزشی دانشجویان درس «شناخت محیط زیست» از تالاب های پلدختر صورت پذیرفت.
در این بازدید علاوه بر تشریح اهمیت و جایگاه حفاظت از تالاب ها و آشنایی با ویژگی های تالاب های پلدختر، خدمات اکوسیستمی تالاب ها شامل خدمات تولیدی، پشتیبانی، تنظیمی و خدمات فرهنگی برای دانشجویان ارائه گردید.
در پایان این بازدید علمی آموزشی با کمک دانشجویان، بخشی از مناطق پیرامون تالاب ها پاکسازی گردید.