دیجیتالیسم، ورود ناخواسته به دنیایی جدید با سبک زندگی متفاوت
دیجیتالیسم، ورود ناخواسته به دنیایی جدید با سبک زندگی متفاوت
با ورود تکنولوژی های جدید اطلاعاتی و ارتباطی در سال های اخیر و با گسترش فرهنگ استفاده از تلفن های همراه و سایر ملزومات دیجیتال بعنوان یک پای ثابت زندگی مردم و تجربه دنیایی متفاوت انسان را وادار به ورود ناخواسته به دنیایی جدید با سبک زندگی متفاوت کرده است.

حسام شفیعی، فعال رسانه ای لرستان و مدیر پایگاه خبری گفتار ما ۲۴ طی یادداشتی در خصوص آسیب های اجنماعی فضای مجازی نوشت: با ورود تکنولوژی های جدید اطلاعاتی و ارتباطی در سال های اخیر و با گسترش فرهنگ استفاده از تلفن های همراه و سایر ملزومات دیجیتال بعنوان یک پای ثابت زندگی مردم و تجربه دنیایی متفاوت در تمام نقاط یک استان و یک کشور و پیامد آن استفاده از ظرفیت اینترنت در بین اقشار جوامع، شبکه های اجتماعی مختلف تولید کشورهای جهان با اهداف خاص خود بعنوان پل ارتباطی و حلقه واسطه در عصر کنونی شده و انسان را وادار به ورود ناخواسته به دنیایی جدید با سبک زندگی متفاوت کرده است  و هر چه این ابزارها  قدرتمندتر می شوند تاثیر مستقیم تری بر روی زندگی افراد می گذارند و بایست این میهمان ناخوانده را علیرغم ضعف زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی در جامعه خصوصا جوامع ایلیاتی با همه تهدیداتش چون تغییر در رفتار و سبک زندگی بر اساس آموزه‌های اسلامی پذیرفت. با گسترش رسانه‌های جمعی و امکان دسترسی همه مردم به آنها و ورود به عرصه های عمومی و محلی، توسعه آموزش های مجازی و توسعه ارتباطات جهانی، رسانه‌ها جزء جدایی ناپذیری از زندگی روزمره شده‌اند و در نقش یک جایگاه مهم اجتماعی بعنوان بهترین ابزار بیش تر از پیش زندگی عموم مردم را تحت تاثیر قرار می دهند. رسانه‌ها چنان برای جامعه اهمیت دارند که مخاطبان برای کارکردهای مختلفی چون خبری و اطلاع رسانی، آموزشی و سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت به آنها وابسته‌اند. افزایش کارکردهای رسانه و اهمیت اطلاعاتی نظام رسانه‌ای موجب وابستگی بیشتر مخاطبان به آنها شده است. گستردگی، تنوع و نوع نیازهای مخاطب به رسانه‌ها موجب تغییر شناخت، نگرش و رفتار افراد شده است. رسانه‌ها انتقال و هدایت دامنه گسترده‌ای از نمادها، هنجارها، ارزش‌ها، عقاید، پیام ها و افکار رزومره دررون جوامع را بر عهده گرفته‌اند؛ تا جایی که برخی صاحب نظران معتقدند که رسانه‌ها کل زندگی فرهنگی و اجتماعی را دگرگون کرده‌اند (تامپسون، ۱۹۹۵). می توان گفت رسانه دارای کارکردی دوگانه است؛ رسانه‌های جمعی همان طور که قادر هستند برخی از نابسامانی‌های اجتماعی را علاج کنند، به همین ترتیب قادرند بر نا بسامانی‌ها بیفزایند و این امر به نقش رسانه‌ها و سواد رسانه‌ای مخاطبان بستگی دارد. می‌توان گفت رسانه‌ها تاثیر بسزایی در نحوه بازنمایی روابط بین نسلی دارند و در ایجاد تفاوت‌های نسلی، وفاق نسلی و گسست نسلی موثرند. انتقال ارزش‌ها و هنجارهای یک جامعه به نسل های بعدی از طریق تعاملات و مناسبات بین نسلی امکان پذیر است که رسانه‌ها می توانند این مناسبات بین نسلی را مخدوش یا تسهیل کنند.