راه حل اساسی کاهش بیکاری در لرستان، تخصیص آب و رونق کشاورزی است
راه حل اساسی کاهش بیکاری در لرستان، تخصیص آب و رونق کشاورزی است
نماینده مردم دلفان و سلسله گفت: راه حل کاهش بیکاری در لرستان تخصیص آب و رونق کشاورزی است.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، یحیی ابراهیمی در جشنواره عسل که در شهرستان دلفان برگزار شد، اظهار داشت: حجم ذخیره آب کشور حدود ۵۰ میلیارد متر مکعب است، سهم خوزستان از این رقم ۳۰ میلیارد متر مکعب است که حدود ۱۳ میلیارد متر مکعب آن رواناب های لرستان می باشد که به این استان سرریز شده است
وی تصریح کرد: هرچند در ادوار مختلف خدماتی صورت گرفته اما بر اساس سند آمایش سرزمین و برنامه توسعه، در حق لرستان و دلفان اجحاف شده به نحوی که در حالی میانگین اراضی زراعی آبی در استان و شهرستان به ترتیب ۲۳ و ۹ درصد است در کشور حدود ۴۶ درصد می باشد.
وی راه حل کاهش بیکاری در لرستان را تخصیص آب و رونق کشاورزی دانست و گفت: کشاورزی ایلام با ۲۰۰ هزار هکتار ارضی کشاورزی، ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از سفر هیات دولت گرفت و برای لرستان با ۸۰۰ هزار هکتار ، ۸۰۰ میلیارد تومان؛ که این امر بیانگر اهمیت طرح کارشناسی موضوعات استان است.
ابراهیمی گفت: نخود دلفان به نام کرمانشاه صادر می شود، باید تولیدات دلفان از جمله نخود و عسل برندسازی و تجاری سازی شود تا موجب اشتغال پایدار شود.

print