رسیدگی به استخدام های بی ضابطه در لرستان
رسیدگی به استخدام های بی ضابطه در لرستان
چرا کسی و استخدام های مبهم و بی‌ضابطه در برخی ادارات شهرستان های استان لرستان نظارت نمی‌کند اگر اینگونه از استخدامات در نشریات سایت‌های خبری آگهی شوند خوب است تا همه با حقوق مساوی شرکت نموده و حق کسی ضایع نشود

چرا کسی و استخدام های مبهم و بی‌ضابطه در برخی ادارات شهرستان های استان لرستان نظارت نمی‌کند اگر اینگونه از استخدامات در نشریات سایت‌های خبری آگهی شوند خوب است تا همه با حقوق مساوی شرکت نموده و حق کسی ضایع نشود