رنـگ همـت/ استاد علی مرتضایی (علیپور دریکوند)
رنـگ همـت/ استاد علی مرتضایی (علیپور دریکوند)

گُفتار/ کـوه را با عشـق کندن کار هر فرهاد نیست غیـرت طوفان نمودن در رگ هـر باد نیست گوسفند بستـه را هـــر کـس تواند سر برد شیر را در بیشـه کشتـن کار هر صیاد نیست تــا نباشــد رنـگ همـت در دل بذر وجـود مایه سازی کار درس و مکتب و استاد نیست می کند گـل […]

گُفتار/

کـوه را با عشـق کندن کار هر فرهاد نیست

غیـرت طوفان نمودن در رگ هـر باد نیست

گوسفند بستـه را هـــر کـس تواند سر برد

شیر را در بیشـه کشتـن کار هر صیاد نیست

تــا نباشــد رنـگ همـت در دل بذر وجـود

مایه سازی کار درس و مکتب و استاد نیست

می کند گـل تـا ابد خون سیاووشان از آنک

هـر کـویری خـون عاشـق دیده ناآباد نیست

با خیــال مرگ شیرین جان دهد فرهاد لیک

کــام شیــرین بر لب نابـودی فرهـاد نیست

راهــی از آزادگـی سیــر سعـادت می کنـد

مــرشد وارستـگی هر کس جلو افتاد نیست

                                      علیپور دریکوندعلی مرتضایی(علیپور دریکوند)