سرگردانی بیماران در پی خرابی دستگاه سی تی اسکن بیمارستان امام پلدختر
سرگردانی بیماران در پی خرابی دستگاه سی تی اسکن بیمارستان امام پلدختر
دستگاه سی تی اسکن بیمارستان امام خمینی پلدختر قریب به یک ماه است خراب شده و موجب سرگردانی بیماران، پرستاران و پزشکان شده و همه را دچار بلاتکالیفی ساخته است. متاسفانه کسی پاسخگوی همراه بیماران نیست، خواهشمند است صدای ما را به گوش مسئولین برسانید تا در این خصوص چاره اندیشی شود.

دستگاه سی تی اسکن بیمارستان امام خمینی پلدختر قریب به یک ماه است خراب شده و موجب سرگردانی بیماران، پرستاران و پزشکان شده و همه را دچار بلاتکالیفی ساخته است.
متاسفانه کسی پاسخگوی همراه بیماران نیست، خواهشمند است صدای ما را به گوش مسئولین برسانید تا در این خصوص چاره اندیشی شود.