سی ام اردی بهشت ۹۶، روز اقتدار ایران اسلامی/ حسام شفیعی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی گفتار ما، ۲۹ اردیبهشت روز حماسه بود، ۲۹ اردیبهشت روز بروز و ظهور مشارکت مردم در سرنوشت خود بود. مردم آمدند تا نشان دهند به سرنوشت خود حساس هستند، مردم آمدند تا نشان دهند نسبت به آینده ی فرزندانشان امیدوار هستند، مردم آمدند تا ثابت نمایند که می توانند با […]

حسام شفیعی 1به گزارش پایگاه اطلاع رسانی گفتار ما، ۲۹ اردیبهشت روز حماسه بود، ۲۹ اردیبهشت روز بروز و ظهور مشارکت مردم در سرنوشت خود بود. مردم آمدند تا نشان دهند به سرنوشت خود حساس هستند، مردم آمدند تا نشان دهند نسبت به آینده ی فرزندانشان امیدوار هستند، مردم آمدند تا ثابت نمایند که می توانند با رای خود در پیشرفت، آبادانی و توسعه ی کشور شریک و سهیم باشند.
آری آدینه ی آخر اردی بهشت مردم حماسه ساز شدند و شنبه ی آخر اردی بهشت روز اقتدار ایران اسلامی بود، شنبه روز آغازی نو برای ساختن و پاسخ به مطالبات مردم بود، شنبه روز حرکت به سوی اهداف و آرمان های بلند مردم ایران بود، شنبه روز پیروزی همه ی مردم بود چه کسانی که به دکتر روحانی رای دادند و چه کسانی که به رقبای ایشان رای دادند.
مردم ایران اسلامی بار دیگر از آزمونی بزرگ سربلند و پیروز بیرون آمدند و ثابت کردند که کشورشان، آرمان های شان و آینده شان را دوست دارند، ثابت کردند که اهل تعامل و همزیستی مسالمت آمیز با مردم دنیا هستند، ثابت کردند که مسائل و رویدادها را به خوبی رصد می نمایند، ثابت کردند که در عین رقابت با هم متحد و برادرند و ثابت کردند که با تدبیر می توان آینده را پر از امید نمود. آری ۲۹ روز حماسه بود و سی ام روز اقتدار و عزت برای همه ی ایران و ایرانیان.