شخم زدن یکی از خیابان های خرم آباد!
شخم زدن یکی از خیابان های خرم آباد!
بنا بر اعلام شهرداری منطقه سه خرم آباد این اقدام به علت قرار گرفتن خیابان مهرگان چهارم منطقه ماسور در محدوه میراث تاریخی توسط اداره میراث فرهنگی و گردشگری انجام شد.

بنا بر اعلام شهرداری منطقه سه خرم آباد این اقدام به علت قرار گرفتن خیابان مهرگان چهارم منطقه ماسور در محدوه میراث تاریخی توسط اداره میراث فرهنگی و گردشگری انجام شد.

پیشتر و در فضای مجازی علت این اقدام به مالک شخصی این خیابان نسبت داده شده بود ،در حالی که علت این تخریب مربوط به اختلاف نظر میان شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی است.