شهروند خبرنگار پایگاه خبری گفتار ما ۲۴؛

صدای مردم مظلوم منطقه طرهان را به گوش مسولین برسانید

جاده این منطقه وضعیت خوبی ندارد، ما هر روز از این جاده تردد میکنم، اینقدر خرابه دو ماه یکبار جلوبندی ماشینمون عوض می کنم. فردا انتخابات سیاسیون سرازیر میشه توی این منطقه بد بختی اینجاست با ماشینهای مدل بالا میان و خرابی جاده رو حس نمی‌کنند محض رضای خدا توی رسانه تون از این مشکل بگید.

جاده این منطقه وضعیت خوبی ندارد، ما هر روز از این جاده تردد میکنم، اینقدر خرابه دو ماه یکبار جلوبندی ماشینمون عوض می کنم.
فردا انتخابات سیاسیون سرازیر میشه توی این منطقه بد بختی اینجاست با ماشینهای مدل بالا میان و خرابی جاده رو حس نمی‌کنند محض رضای خدا توی رسانه تون از این مشکل بگید.