صدور شناسنامه نوزادان بدون انجام غربالگری شنوایی در لرستان ممنوع شد
صدور شناسنامه نوزادان بدون انجام غربالگری شنوایی در لرستان ممنوع شد
مدیرکل بهزیستی استان لرستان عنوان کرد: صدور شناسنامه نوزادان بدون انجام غربالگری شنوایی در لرستان ممنوع شد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، همایون عموزاده در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: غربالگری شنوایی نوزادان تازه متولد شده یک ضرورت است، چرا که از طریق مداخله به موقع و زودهنگام می توان شرایط زندگی را برای افراد کم شنوا بهتر کرد.
وی تصریح کرد: بدون مداخله همکاران در بهزیستی و انجام غربالگری شنوایی، امکان کشف این مشکل در ماه‌های اول تولد وجود ندارد.
عمودی زاده افزود: امسال در تفاهم نامه با ثبت احوال، تمام موالید ۱۴۰۱ باید غربالگری و سپس برای صدور شناسنامه معرفی شوند.