۱۹۲ طرح اشتغال زایی کمیته امداد برای ۳۰۸ جوان جویای کار شغل ایجاد کرده استŠ»ïó۰