تخریب محیط زیست روستای گل گل شهرستان پلدختر
تخریب محیط زیست روستای گل گل شهرستان پلدختر
تخریب محیط زیست روستای گل گل شهرستان پلدختر/ عکس از: عباس جودکی
  • ۲۰۱۶۰۶۲۷_۱۹۲۷۰۹ ۲۰۱۶۰۶۲۷_۱۹۴۲۳۴ ۲۰۱۶۰۸۰۲_۱۷۳۲۲۶ ۲۰۱۶۰۸۰۲_۱۷۳۲۳۰