کتاب فرهنگ لری (گونه بالاگریوه)
کتاب فرهنگ لری (گونه بالاگریوه)
کتاب فرهنگ لری (گونه بالاگریوه) نوشته محمد رضا نجفوند در دو بخش تدوین شده است: بخش اول: کلیات/ بخش دوم: فرهنگ‌نامه منتشر شد.

کتاب در دو بخش تدوین شده است: بخش اول: کلیات/ بخش دوم: فرهنگ‌نامه در بخش کلیات موارد زیر گنجانده شده است: هدف از نگارش کتاب (شاملِ ۱٫ معرفی و تبیین گونه¬ بالاگریوه؛ ۲٫ آشنایی فرهنگ‌دوستان و پژوهشگران با منطقه و جذب گردشگر؛ ۳٫ حفظ فرهنگ و زبان) لری)/ لری زبان، گویش، یا لهجه؟ (شاملِ بررسی مقابله‌ای ساخت‌هایی از لریِ بالاگریوه با فارسی معیار (از جمله: صرف فعل معلوم، صرف فعل مجهول، فعل سببی، پسوندهای جمع، و علامت مفعولی)./ معناشناسی واژه لُر (به همراه نقشه جغرافیایی قوم لر)/ معناشناسی واژه بالاگریوه (به همراه نقشه جغرافیایی بالاگریوه) / همبستگی گویش لری با زبان‌های ایرانی و هند و اروپایی (به همراه نمودار پیوستگی گونه‌های گویش لری با زبان‌های ایرانی و، هند و اروپایی)/ تشریح روش «واژه-پایه الفبایی»و نیز نحوه نگارش کتاب: (۱ نگارش داده‌های لری بالاگریوه؛ (۲ آوانگاری بین المللی (به همراه توصیف جامعی از آواهای لری بالاگریوه)؛ (۳ مقوله‌های واژگانی (اسم، فعل، صفت و …)، و دیگر ساخت‌های زبانی (اصطلاح، گفتار قالبی و ضرب‌المثل)؛(۴ معنا و مفهوم فارسی داده‌ها (و کاربردشناسی)؛(۵ ریشه‌یابی (بر اساس زبان‌های هم‌خانواده)، و قرض‌گیری (از زبان‌های غیر هم‌خانواده)؛۶) فرآیندهای ساختواژی (ترکیب‌های واژگانی و پسوندها و پیشوندها)؛۷) فرآیندهای واجی (بررسی تغییرات واجی بر مبنای فارسی معیار)؛ و در بخش فرهنگ‌نامه موارد زیر گنجانده شده است: نگارش واژه پایه با رعایت الفبا، به عنوان مدخل اصلی … و ترکیب‌های واژگانی، اصطلاحات، گفتارهای قالبی و ضرب‌المثل‌های منشعب از هر واژه پایه (بر اساس معنا) به عنوان زیرمدخل. اعمال آوانگاری بین‌المللی، مقوله‌های دستوری، معنا و مفهوم به زبان فارسی معیار برای تمام مدخل‌ها و زیر مدخل‌ها، و نیز ریشه‌یابی و قرض‌گیری، فرآیندهای واجی به تناسب هر مدخل، به علاوه فرآیندهای ساختواژی برای ترکیب‌های واژگانی، جمله شاهد از گونه بالاگریوه به همراه ترجمه تحت‌اللفظی برای اصطلاحات، و ترجمه تحت‌اللفظی گفتارهای قالبی و ضرب‌المثل‌ها.

  • نویسنده : محمد رضا نجفوند