قطع برق ۸ حلقه چاه کشاورزی متخلف در خاوه شهرستان دلفان
قطع برق ۸ حلقه چاه کشاورزی متخلف در خاوه شهرستان دلفان
رئیس اداره منابع آب دلفان از قطع برق ۸ حلقه چاه کشاورزی متخلف در خاوه شهرستان دلفان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، عبدالحسین عزیزی در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان دلفان گفت: جهت جلوگیری از اضافه برداشت و انتقال آب و کشت محصولات آبدوست و نصب کنتور حجمی هوشمند، برق هشت حلقه چاه کشاورزی واقع در منطقه خاوه با همکاری نیرو انتظامی و اداره برق قطع گردید.
وی گفت: تاکنون حدود بیست و سه کنتور حجمی هوشمند در چند روز اخیر نصب گردیده است.
عزیزی گفت: گشت مشترک شورای حفاظت از منابع آب در بخش خاوه با حضور فرماندار و رئیس اداره منابع آب، بخشدار خاوه مدیران ادارات برق و جهاد کشاورزی برگزار و بر ممنوعیت کشت محصولات آبدوست و برخورد با متخلفین تاکید شد.
رئیس اداره منابع آب دلفان تصریح کرد: کشاورزان می توانند بجای کشت محصولات آبدوست با همکاری جهاد کشاورزی از کشت های جایگزین استفاده نمایند.