لزوم رسیدگی مسئولین برای برخورد با سد سازی در بالادست پلدختر
لزوم رسیدگی مسئولین برای برخورد با سد سازی در بالادست پلدختر
ایجاد سد در روی رودخانه کشکان در منطقه بالادست پلدختر در پیچ محور بابابهرام باعث خشکیدن رودخانه و کمبود آب برای رسیدن به باغات و مزارع پایین دست شده است که انتظار می رود نسبت به برخورد و پیشگیری از وقوع مجدد این کار اقدام شود.

ایجاد سد در روی رودخانه کشکان در منطقه بالادست پلدختر در پیچ محور بابابهرام باعث خشکیدن رودخانه و کمبود آب برای رسیدن به باغات و مزارع پایین دست شده است که انتظار می رود نسبت به برخورد و پیشگیری از وقوع مجدد این کار اقدام شود.