توسعه شبکه های توزیع برق روستا در لرستان/ فریدون خودنیا
توسعه شبکه های توزیع برق روستا در لرستان/ فریدون خودنیا

به گزارش گفتار ما، فریدون خودنیا با اشاره به پیگیری برای تأمین اعتبار برق روستاها از محل اعتبارات عوارض برق در سال ۹۶ و منابع بند(ه) تبصره ۶ قانون بودجه کشور اظهار داشت: اعتبارات فوق از محل عوارض برق سال ۹۶ جذب و با نگاه به رفع مشکلات برق روستاها در این راستا هزینه شد. […]

به گزارش گفتار ما، فریدون خودنیا با اشاره به پیگیری برای تأمین اعتبار برق روستاها از محل اعتبارات عوارض برق در سال ۹۶ و منابع بند(ه) تبصره ۶ قانون بودجه کشور اظهار داشت: اعتبارات فوق از محل عوارض برق سال ۹۶ جذب و با نگاه به رفع مشکلات برق روستاها در این راستا هزینه شد.

وی با اشاره به اینکه مبلغ ۳۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جذب شده و به طور کامل در مسیر خدمات رسانی و تأمین برق متقاضیان جدید روستایی هزینه شد بیان داشت: مشکلات توسعه و احداث بهینه سازی شبکه های توزیع برق ۷۷ روستا در برنامه کاری قرار گرفت و خوشبختانه با احداث شبکه های جدید و تعمیر و بازسازی شبکه های قبلی خدمات رسانی جامعی به این روستا ها انجام شد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق لرستان گفت: با انجام اقدامات توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه ۷۷ روستای مورد نظر برق بیش از دو هزار مشترک پایدار و تأمین شد.