مشکل آب آشامیدنی روستای گری بابا خان پلدختر را حل کنید
مشکل آب آشامیدنی روستای گری بابا خان پلدختر را حل کنید
با گذشت حدود ۴۰ سال هنوز مشکل آب آشامیدنی روستای گری باباخان و روستای تنگستانی تنگ فنی پلدختر حل نشده است تا چه رسد به اشتغال آنان... انتظار می رود رسیدگی شود.

با گذشت حدود ۴۰ سال هنوز مشکل آب آشامیدنی روستای گری باباخان  و روستای تنگستانی تنگ فنی پلدختر حل نشده است تا چه رسد به اشتغال آنان…
انتظار می رود رسیدگی شود