معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان منصوب شد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان منصوب شد
مجید منعمی به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان منصوب شد.

به گزارش گفتار ما ۲۴، با حکم وزیر کشور مجید منعمی به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان منصوب شد. از ۱۳ شهریور تاکنون مجید منعمی نوری به عنوان سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فعالیت کرده است.