پل روستای انبار ضرونی بعد از ۳ از سیل سال هنوز ساخته نشده است
پل روستای انبار ضرونی بعد از ۳ از سیل سال هنوز ساخته نشده است
پل روستای انبار ضرونی بعد از ۳ از سیل سال هنوز ساخته نشده است.

پل روستای انبار ضرونی که جز توابع بخش مرکزی شهرستان کوهدشت به شمار می‌آید، در سیل ۱۳۹۸ ویران شد. این پل بعد از ۳سال هنوز ساخته نشده است.