پیرامون غدیر و فلسفه آن
پیرامون غدیر و فلسفه آن
غدیر در ظاهر نام محلی در فاصله ی مکه به مدینه است که بر سر راه حاجیان قرار دارد و به خاطر وجود برکه ای که در آن آب باران جمع میشده است، به این نام شهرت یافته است.

بصیر کوشکی، نویسنده و پژوهشگر مسائل اجتماعی لرستان طی یادداشتی که برای گفتار ما ۲۴ ارسال کرده است، نوشت: غدیر در ظاهر نام محلی در فاصله ی مکه به مدینه است که بر سر راه حاجیان قرار دارد و به خاطر وجود برکه ای که در آن آب باران جمع میشده است، به این نام شهرت یافته است. غدیر در چهار کیلومتری جحفه  و جحفه در شصت چهار کیلومتری مکه قرار دارد که یکی از میقات های پنجگانه است. در جحفه راه اهالی مصر،مدینه، عراق و شام از یگدیگر جدا می شود. غدیر خم به سبب وجود آب و چندین درخت کهنسال، محل توقف و استراحت کاروانیان بوده است. در این جغرافیای به کوچک، تاریخی بزرگ رقم خورده است. پیامبر اکرم (ص) در غدیر جانشین ، ولی و وصی خویش را تعیین می کند اقدامی که دین محمدی را کامل و ادامه ی آن را در تاریخ جاری و جاودانه کرد. دست حضرت علی(ص) در دست خاتم پیامبران محمد مصطفی قرار گرفت و پیوند این دو دست بود که به تاریخ رنگ و بویی ویژه داد. حضرت محمد(ص) دست حضرت علی (ع) را بلند کرد تا در همه ی تاریخ برای همیشه دیده شود تا به همه اعلام نماید نبوت و امامت پیوندی ناگسستنی دارند. غدیر یک واقعه نیست بلکه یک تاریخ بزرگ و ماندنی است که در این جغرافیا رقم خورده است. غدیر، روز اکمال دین و رضایت پروردگار است. غدیر، روز اعلام امامت مردی است که مظهر جهاد، عشق،  مسولیت، عبادت، عدالت، زهد، زندگی و میتوان گفت مظهر همه ی حقیقت ها و ارزش هاست. حضرت علی(ع) رب النوع انواع عظمت ها، قداست ها، زیبایی ها و احساس های مطلق است. غدیر ، پیامی به تمام جریان تاریخ و مردمان آن است گرچه عده ای توانستند به مدت ۲۵ سال بر تخت خلافت بنشینند اما هرگز نتوانستند در پیوند نبوت و امامت حضرت علی (ع) کوچکترین فاصله و یا خللی وارد نمایند. علی (ع) بیست و پنج سال از حق مسلم خویش که همانا خلافت مسلمین است می گذرد و این نیز به خاطر نگه داشتن حقیقت وحدت است وحدتی که در آن ایام یک حقیقت بود نه یک مصلحت، زیرا علی(ع) امامی بود که هیچ گاه حقیقت را به خاطر مصلحت شخصی قربانی ننمود. آری اگر علی(ع) بیست و پنج سال از حق مسلم خویش می گذرد می خواهد حقیقت حفظ وحدت مسلمانان خدشه دار نشود می خواهد نشان دهد که  هیچ گاه حقیقت را فدای قدرت نمی کند. اما نباید گفت که علی (ع) بیست و پنج سال از خلافت دور بود بلکه این مسلمانان بودند که بیست و پنج سال از خلافت علی (ع) محروم و بی نصیب ماندند. سکوت علی (ع) در این بیست و پنج سال را باید بلندترین فریاد تاریخ دانست سکوتی که باید به آن گوش داد تا با علی(ع) آشناتر شد. هیچ گاه کلمات نمی توانند این سکوت را معنا نمایند زیرا عظمت این سکوت فراتر از حروف و کلمات است.

کلید واژه ها زندگی علی (ع) را باید، مکتب، وحدت و عدالت دانست زیرا بیست و سه سال در کنار پیامبر برای حفظ مکتب مبارزه و تلاش کرد و بیست و پنج سال برای حفظ وحدت مسلمانان، سکوت کرد و پنج سال برای اجرای عدالت و با اصرار مردم، حکومت کرد. غدیر، تاریخی بزرگ است که پیوندی بزرگ را در کل تاریخ بشری به نمایش گذاشته است پیوند میان نبوت و امامت. سالروز این پیوند بر شما میمون و مبارک باد.