کتاب “مقدمه ای بر اقتصاد زیر زمینی در ایران”
کتاب “مقدمه ای بر اقتصاد زیر زمینی در ایران”
کتاب "مقدمه ای بر اقتصاد زیر زمینی در ایران" به قلم رضا پهلوانی و مصطفی شکری و ویرایش کیانوش رستمی توسط انتشارات ارشدان اردیبهشت با نوبت چاپ اول ۱۴۰۱ منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، کتاب “مقدمه ای بر اقتصاد زیر زمینی در ایران” به قلم رضا پهلوانی و مصطفی شکری و ویرایش کیانوش رستمی توسط انتشارات ارشدان اردیبهشت با نوبت چاپ اول ۱۴۰۱منتشر شد.