شهروند خبرنگار پایگاه خبری گفتار ما ۲۴؛

کمبود سرم‌ در داروخانه های الیگودرز

پیام های متعددی ارسال شده و از کمبود سرم در داروخانه های سطح شهر گله مند هستند. شهروندان اظهار می‌دارند که با در دست داشتن نسخه به داروخانه های سطح شهر مراجعه کرده و متاسفانه دست خالی برمی‌گردند. شایسته است، مسوولین مربوطه با بررسی صحت و سقم این موضوع ‌ نسبت به تامین داورهای مورد نیاز بیماران اقدام کنند.

پیام های متعددی ارسال شده و از کمبود سرم در داروخانه های سطح شهر گله مند هستند.
شهروندان اظهار می‌دارند که با در دست داشتن نسخه به داروخانه های سطح شهر مراجعه کرده و متاسفانه دست خالی برمی‌گردند.
شایسته است، مسوولین مربوطه با بررسی صحت و سقم این موضوع ‌ نسبت به تامین داورهای مورد نیاز بیماران اقدام کنند.