کیفیت بد نان در مرکز استان لرستان
کیفیت بد نان در مرکز استان لرستان
دلیل کیفیت بد نان در مرکز استان لرستان چیست؟

اکثر نانوایی‌های شهر خرم‌آباد و دریغ از یک نان با کیفیت.‌
در شرایطی که حتی کوچک‌ترین شهرستان‌های استان‌های هم‌جوار ما از نان باکیفیت برخوردارند، خرم‌آباد که مرکز استان محسوب می‌شود نان لواشش بی کیفیت عرضه می شود.
دلیل عدم کیفیت را از هر نانوایی که پرسیدم، علت را بی‌کیفیت بودن آردها عنوان کرده است.