روز خبرنگار و پاسداشت شهدای عرصه خبر لرستان در بروجرد،گزارش تصویری،گفتار ما ۲۴