آیین تودیع و معارفه فرماندار رومشکان, گفتار ما، پایگاه خبری گفتار ما