آیین رونمایی از کتاب بافت تاریخی شهر خرم‌آباد فیلی که در خانه تاریخی آخوند ابو خرم آباد، گزارش تصویری، گفتار ما ۲۴