آیین سنتی خون صلح در شهرستان سلسله لرستان، گفتار ما 24، لرستان گفتار ما