آیین گل مالی روز عاشورا در لرستان،گزارش تصویری،گفتار ما ۲۴