اردوی جهادی درمانی فرهنگی قرارگاه جهادی الکفیل در خرم آباد، گفتار ما ۲۴