یادواره شهدای زن عشایر کشور، گفتار ما ۲۴، کامین ملکی