بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی و هیئت همراه از باغات لرستان