بازرسی ۲۵ تیم از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی لرستان همزمان با تعطیلات نوروزی - پایگاه خبری گفتار ما ۲۴